freewebbloggersporthíradólégy sikeres!ingatlanokfog esni?
Egyéni keresés

Az idő­já­rás a me­te­o­ro­ló­gi­a tu­do­mány­ágá­nak ré­sze, hisz a me­te­o­ro­ló­gi­a az idő­já­rá­si fo­lya­ma­tok és elő­re­jel­zé­sek vizs­gá­la­tá­val fog­lal­ko­zik.

hirdetés

A me­te­o­ro­ló­gi­a idő­já­rá­si je­len­sé­ge­ket, ese­mé­nye­ket meg­ma­gya­rá­zó tu­do­mány­ág, ré­gi­es ne­vén lég­tü­ne­mény­tan. Az idő­já­rás a Föld lég­kö­ré­ben ta­lál­ha­tó vál­to­zók, a­zaz a hő­mér­sék­let, pá­ra­tar­ta­lom és a lég­nyo­más függ­vé­nye.